Please enable JS
0210 222 1999
  • English
  • Tiếng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

May 29/sgpt/Categories: News

 

Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Phú Thọ sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 5 năm 2024 

Xin gửi đến các Quý Cổ đông các tài liệu liên quan trong link đính kèm dưới đây:

1.Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

2. Chương trình Đại hội

3. Quy chế Đại hội

4. Thể lệ biểu quyết

5. Báo cáo kiểm toán

6. Báo cáo TGĐ

7. KHKD 2024

8. Báo cáo hoạt động của HĐQT

9. Báo cáo BKS 2024

English


RELATED POSTS


Danh mục
THE SAIGON PHU THO HOTEL
Address: 17A Tran Phu St., Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province, Viet Nam.
Tel: 0210 - 222 1999 - Fax: 0210 249 3883
Email: info@saigonphuthohotel.com
Facebook: Sài Gòn - Phú Thọ Hotel