Please enable JS
0210 222 1999
  • English
  • Tiếng Việt

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

May 29/sgpt/Categories: News

 

Chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ - Thương mại Phú Thọ sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 4 năm 2021 

Xin gửi đến các Quý Cổ đông các tài liệu liên quan trong link đính kèm dưới đây:

1.Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

2. Chương trình Đại hội

3. Danh sách cổ đông

4. Quy chế Đại hội

5. Quy chế bầu cử

6. Thể lệ biểu quyết

7. Miễn nhiệm và bổ sung HĐQT

8. Lựa chọn kiểm toán

9. Phương án tăng vốn

10. Báo cáo KQKD 2020 & KHKD 2021

11. Báo cáo hoạt động của HĐQT

12. Báo cáo BKS 2021

English


RELATED POSTS


Danh mục
THE SAIGON PHU THO HOTEL
Address: 17A Tran Phu St., Gia Cam Ward, Viet Tri City, Phu Tho Province, Viet Nam.
Tel: 0210 - 222 1999 - Fax: 0210 249 3883
Email: info@saigonphuthohotel.com
Facebook: Sài Gòn - Phú Thọ Hotel